Tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong khắc phục hậu quả bom mìn và CĐHH sau chiến tranh ở Việt Nam

Tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong khắc phục hậu quả bom mìn và CĐHH sau chiến tranh ở Việt Nam

Tiếp cận và tận dụng sáng tạo các mặt tích cực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) để chủ động hợp tác, kết nối, phát huy trí tuệ nhân tạo - khoa học công nghệ, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học (CĐHH) sau chiến tranh ở Việt Nam theo quyết định số 70/QĐ/TTg ngày 24/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ là một hoạt động mang nội hàm đạo lý nhân văn cao cả, cộng đồng hãy cùng nhau khắc phục hậu quả CĐHH đối với môi trường và con người Việt Nam.