Kế hoạch thực hiện hợp phần Quản lý thông tin 6 tháng cuối năm 2020

Thứ sáu, 11/09/2020

Trước những diễn biến mới của đại dịch Covid-19, dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh 6 tháng cuối năm 2020 sẽ có các hoạt động thực hiện hợp phần Quản lý thông tin phù hợp.

 
Kế hoạch thực hiện hợp phần Quản lý thông tin 6 tháng cuối năm 2020

Cụ thể, sẽ kiểm tra theo dõi, đôn đốc và duy trì hoạt động quản lý thông tin dự án theo đúng quy chế đã ban hành.

Kiểm tra, tổng hợp và nhập dữ liệu về kết quả KSKT, khu vực khẳng định ô nhiễm bom mìn, khu vực rà phá bom mìn vào hệ thống quản lý thông tin IMSMA6 theo báo cáo kết quả đã thực hiện trong dự án, chia sẻ thông tin với UNDP và báo cáo với KOICA.

Hoàn thiện Quy chế quản lý thông tin dự án cho phù hợp với yêu cầu của thông tư 195 thông qua các hội thảo với Bộ CHQS tỉnh/Ban CHQS huyện của 2 tỉnh thực hiện dự án vàvới các tổ chức trong nước/quốc tế trong lĩnh vực hành động bom mìn.

Hình thành cơ sở dữ liệu cho dự án KV-MAP thông qua công tác báo cáo, thông tin số liệu từ các đội khảo sát rà phá và BCH công trường, các hoạt động truyền thông tại cộng đồng từ hợp phần GDNCBM, cơ sở dữ liệu hỗ trợ nạn nhân bom mìn do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện để đưa vào hệ thống quản lý thông tin.

Triển khai nâng cấp hệ thống phần mềm phục vụ xử lý, nhập dữ liệu và quản lý thông tin dự án: mua server mới, phần mềm ArcGIS server và tổ chức tập huấn cán bộ quản lý thông tin dự án và một số đội khảo sát rà phá để thử nghiệm các hình thức thu thập và quản lý thông tin tiên tiến.

Phối hợp với đơn vị tư vấn, UNDP đảm bảo cung cấp tin bài, duy trì hoạt động hiệu quả chuyên mục KV-MAP thuộc trang Web của VNMAC.


Theo KVMAP

Hemera Media

Others