Tình hình thực hiện các hợp phần của Dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh” tháng 8/2019

Thứ ba, 26/05/2020
 
Dưới đây là báo cáo tình hình thực hiện cụ thể các hợp phần của dự án tính đến tháng 8/2019.
Tình hình thực hiện các hợp phần của Dự án  “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh” tháng 8/2019

1. Hợp phần Khảo sát và Rà phá

- Tổ chức hoạt động Ban chỉ huy công trường tại 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định thực hiện theo kế hoạch. Tổng quân số: 74 đội 1.703 người, gồm 21 đội KSKT (QB: 8 đội, BĐ 13 đội) và 53 đội RPBM (QB: 23 đội, BĐ: 30 đội); trang bị 74 máy dò bom, 292 máy dò mìn. Triển khai hợp phần khảo sát và rà phá bom mìn cho các đội tiến hành khảo sát kỹ thuật tại khu vực được bàn giao. Kết quả (đến ngày 25/8/2019) đã phát hiện và thu gom bom mìn, vật nổ tại địa bàn 02 tỉnh khảo sát đạt 12.829,26 ha (Quảng Bình 4.174,25 ha, Bình Định 8.655,01 ha); rà phá bom mìn 1.481,92 ha (Quảng Bình: 814,38 ha, Bình Định: 567,54 ha) đảm bảo an toàn. Rút 2 đội Khảo sát tăng cường sang Rà phá.

- Hàng tháng đã tổ chức nghiệm thu và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, bàn giao diện tích đã KSKT không phát hiện ô nhiễm bom mìn, vật nổ và rà phá tại thực địa cho địa phương theo đúng mục đích của dự án; đã lập các văn bản, hồ sơ bàn giao, thể hiện trên bản đồ diện tích đã rà phá, đóng các cọc mốc giới hạn diện tích rà phá và tổ chức lễ bàn giao lại cho địa phương quản lý sử dụng.

2. Hợp phần giáo dục nguy cơ bom mìn

- Hội thảo, lấy ý kiến của các ngành, các tổ chức có liên quan của 2 tỉnh Quảng Bình, Bình Định; xây dựng và triển khai Kế hoạch Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn năm 2019 trên địa bàn các huyện triển khai Dự án. Hội thảo thống nhất các nội dung tập huấn và đưa vào chương trình giảng dạy cấp tiểu học, THCS năm học 2019-2020, trên cơ sở các tài liệu đã được giảng dạy tại Quảng Bình.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân “Ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4/4” tại TP Đồng Hới, Quảng Bình (ngày 24/3/2019) và TP Quy Nhơn, Bình Định: (ngày 31/3/2019). Bảo đảm hiệu quả, hiệu ứng tốt.

- Phối hợp với VTC-14 xây dựng 02 Clip truyền hình và 2 clip phát thanh về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, phát phát sóng đài phát thanh và truyền hình Quảng Bình và Bình Định từ tháng 6-12/2019. Clip truyền hình được đang tải trên website của UNDP, mạng xã hội. Tổ chức Tuyên truyền trực quan về phòng tránh tai nạn bom mìn thông qua poster.

- Ký Bản phối hợp hợp tác với 5 đầu mối gồm: BCH Quân sự, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định; Đài Phát thanh - Truyền hình, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Chữ thập tỉnh Quảng Bình triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho cộng đồng và cho học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn các xã triển khai Dự án.

3. Hợp phần Quản lý thông tin

- Tổ chức quản lý thông tin (QLTT) dự án theo đúng quy chế đã ban hành; kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn cho các công trường, các đội KS&RP thực hiện quy chế QLTT.

- Tiếp tục lập bản đồ lưới ô vuông cho các đội khảo sát; tổng hợp nhập dữ liệu về khu vực khẳng định ô nhiễm bom mìn, khu vực rà phá bom mìn vào hệ thống QLTT IMSMA6 theo báo cáo kết quả thực hiện đến hết tháng 8/2019.

- Thống nhất kết hợp các hoạt động từ dự án “Nâng cao năng lực QLTT” hiện có của NPA với các hoạt động QLTT của dự án KV-MAP để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung cho hoạt động KPHQBM sau chiến tranh.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực QLTT cho các nhân viên QLTT của các đội KS và RPBM. Xây dựng điều khoản tham chiếu và tổ chức đấu thầu cho nâng cấp, duy trì trang Web của VNMAC.

4. Hợp phần Hỗ trợ nạn nhân

- Tập huấn thu thập thông tin, nghiệp vụ đánh giá nhu cầu và lập hồ sơ quản lý trường hợp. Ban hành kế hoạch triển khai việc thu thập số liệu người khuyết tật (NKT) và nạn nhân bom mìn (NNBM) cho 2 tỉnh; điều phối triển khai việc thu thập số liệu về NKT và nạn nhân bom mìn tại hai tỉnh nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng, mẫu biểu và hướng dẫn thu thập và nhập dữ liệu về nạn nhân bom mìn tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định; xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý với nạn nhân bom mìn; phát triển hệ thống thông tin quản lý nạn nhân bom mìn, người khuyết tật tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định, đảm bảo kết nối hệ thống thông tin bảo trợ xã hội và an sinh xã hội của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Rà soát, thu thập thông tin về nạn nhân bom mìn và gia đình: Hiện tại các xã đang rà soát số liệu thu thập được để có thể công bố chính thức số liệu NKT và nạn nhân bom mìn vào giữa tháng 9 năm 2019. Dự kiến, Hội thảo công bố kết quả số liệu sẽ tổ chức vào tuần cuối của tháng 9.

- Đánh giá, lập hồ sơ quản lý trường hợp nạn nhân bom mìn và gia đình của nạn nhân bom mìn. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý trường hợp nạn nhân bom mìn, người khuyết tật: Xây dựng phần mềm xác định mức độ khuyết tật theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 2/1/2019 về quy định xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; thực hiện nâng cấp, cập nhật phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đối tượng, giải quyết chính sách trợ giúp nạn nhân bom mìn, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Bình Định.

- Hỗ trợ duy trì cơ sở vật chất hệ thống quản lý thông tin NKT và NNBM: Đăng tuyển tư vấn hỗ trợ đảm bảo cơ sở hạ tầng để duy trì và quản lý hệ thống thông tin. Đăng tuyển tư vấn hỗ trợ việc đánh giá dịch vụ hỗ trợ NKT và nạn nhân bom mìn ở hai tỉnh. Báo cáo đánh giá về tính hiệu quả, khả năng tiếp cận với các dịch vu hỗ trợ NKT và NNBM, cũng như những khoảng trống về chính sách về hỗ trợ NKT và NNBM với khuyến nghị nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ cho NKT và NNBM tại hai tỉnh dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10.

Others