Quy chế quản lý thông tin trong Dự án KVMAP

Thứ hai, 12/10/2020
Quy chế này quy định việc thu thập, quản lý, sử dụng và trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong tổng hợp, báo cáo và quản lý, sử dụng dữ liệu thông tin của Dự án khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ (KPHQBM) sau chiến tranh tại Việt Nam.
 
Quy chế quản lý thông tin trong Dự án KVMAP

Dữ liệu thông tin về Dự án KVMAP gồm: Kết quả hoạt động khảo sát kỹ thuật các khu vực nghi ngờ ô nhiễm bom mìn, vật nổ; Kết quả hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ; Kết quả điều tra các vụ tai nạn, nạn nhân bom mìn, vật nổ; Kết quả thực hiện hỗ trợ nạn nhân bom mìn, vật nổ; Kết quả tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ; Kết quả xử lý lưu động và xử lý tập trung bom mìn, vật nổ; Nhật ký, biên bản, báo cáo giám sát quản lý chất lượng; Các biên bản nghiệm thu, bàn giao thực địa.

Quản lý dữ liệu thông tin là việc thu thập, xử lý, phân tích, lưu trữ và sử dụng các thông tin dữ liệu liên quan đến hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ thuộc dự án KVMAP phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an toàn của nhân dân hai tỉnh Quảng Bình, Bình Định.

Người sử dụng thông tin dữ liệu của Dự án KVMAP gồm chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài nhằm mục đích quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh trên địa bàn hai tỉnh.

Nguồn: KVMAP

Hemera Media


Others