Kế hoạch thực hiện hợp phần Khảo sát và rà phá 6 tháng cuối năm 2020

Thứ sáu, 11/09/2020

Trước bối cảnh đại dịch Covid-19, dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh 6 tháng cuối năm 2020 sẽ có nhiều hoạt động đối với hợp phần Khảo sát và rà phá trong tình hình mới.

 
Kế hoạch thực hiện hợp phần Khảo sát và rà phá 6 tháng cuối năm 2020

Cụ thể, sẽ tiếp tục triển khai các lực lượng rà phá tại 2 công trường Quảng Bình và Bình Định, dự kiến rà phá khoảng 3,000 ha.

Trước đó, tính đến tháng 6/2020, đất đai thuộc các huyện, xã được lựa chọn tại 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định đã được thực hiện khảo sát và rà phá phục vụ cho phát triển con người và sinh kế ở địa phương.

Bên cạnh đó, các hoạt động đáng chú ý đó là tập huấn nâng cao năng lực về KSRP, QLCL cho tất cả các đội KSRP. Trang bị và huy động lực lượng các đội KSRP triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quảng Bình và Bình Định. Xây dựng hệ thống tiêu chí ưu tiên cho KSRP trên cơ sở ưu tiên về nhân đạo và phát triển để lựa chọn các khu vực KSRP của các địa phương.

Từng bước bàn giao đất sạch lại cho địa phương phục vụ phát triển con người và sinh kế. Lực lượng triển khai công tác khảo sát và rà phá tại hai công trường Quảng Bình và Bình Định: Năm 2018: tập trung vào khảo sát với 21 đội; Năm 2019: 21 đội khảo sát, 64 đội rà phá; Năm 2020: hoạt động khảo sát kỹ thuật hoàn thành tháng 4/2020 và chuyển các đội KSKT tập trung cho rà phá tổng số đội rà phá là 85 đội; Diện tích khảo sát đã hoàn thành của toàn Dự án đến đầu tháng 6/2020 là: 16.880 ha; Diện tích rà phá đã hoàn thành của toàn Dự án đến đến đầu tháng 6/2020 là: 5.194 ha.

Theo KVMAP

Hemera Media

Others