Khung pháp lý mới trong hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam

Thứ tư, 16/12/2020

Khung pháp lý mới của Việt Nam bao gồm Nghị định, Thông tư, QCVN, TCVN và các Quy trình hoạt động (SOP, QM). Trong đó quy định nghĩa vụ quyền hạn của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động khắc phục hậu quả bom mình sau chiến tranh ở Việt Nam, đồng thời quy định rõ trình tự thủ tục để tiến hành các hoạt động cụ thể của các tổ chức, cá nhân liên quan.

 
Khung pháp lý mới trong hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam

Khung pháp lý mới cho đến nay cơ bản đã hệ thống và tổng hợp được các quy định về khắc phục hậu quả bom mìn đã ban hành trước đây qua các thời kỳ, có nhiều nội dung đã tiệm cận với IMAS và phù hợp với điều kiện trong nước.

Tạo hành lang quan trọng cho việc xây dựng chiến lược và kế hoạch dài hạn cho hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam, đồng thời thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ đối với việc khắc phục hậu quả bom mìn và sự quan tâm thích đáng đối với nạn nhân bị tai nạn do bom mình gây ra, thống nhất trong điều hành của Chính phủ đối với hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Từ đó động viên – tập trung – tiết kiệm được nguồn lực cho khắc phục bom mìn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong phạm vi toàn quốc.

Nguồn: KVMAP

Hemera Media

Others