Các tiêu chí được sử dụng để xác định thứ tự ưu tiên cho các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Thứ tư, 16/12/2020
Thứ tự ưu tiên cho các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam nói chung và được quốc tế tài trợ (trong đó có KOICA) được xác định là: Mức độ ô nhiễm bom mìn, vật nổ (%), số vụ tai nạn và số nạn nhân bị tai nạn bom mìn, vật nổ, tỉ lệ hộ nghèo (%), nằm trong nhóm các tỉnh ưu tiên của Chính phủ trong chiến lược quốc gia về phát triển nông thôn, các dự án trước đây liên quan đến nhà tài trợ tại địa phương.


 
Các tiêu chí được sử dụng để xác định thứ tự ưu tiên cho các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Tổng số điểm PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh) cấp tỉnh và PAPI (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công) cấp tỉnh trung bình trong 5 năm gần đây, mức độ hỗ trợ trước đây và tiếp tục đến nay từ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hành động bom mìn.

Bên cạnh đó, việc thực hiện dự án khắc phục hậu quả bom mìn phải dựa trên kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương đó là việc quy hoạch, sử dụng đất đai, chiến lược xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

Nguồn: KVMAP

Hemera Media

Others