Hội thảo tại tỉnh Bình Định về quy chế quản lý thông tin trong các dự án khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam

Hội thảo tại tỉnh Bình Định về quy chế quản lý thông tin trong các dự án khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam

Những năm qua Việt Nam đã ra sức đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, mỗi năm cả nước giải phóng được hàng chục ngàn ha đất khỏi nguy cơ bom mìn, hàng ngàn công trình được xây dựng, hàng vạn hộ dân được tái định cư trên đất “sạch”, nhưng ảnh hưởng bom mìn sót lại sau chiến tranh vẫn hết sức nghiêm trọng, diện tích đất đai còn sót bom mìn rất lớn.
Quy định trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát kỹ thuật, rà phá bom mìn, vật nổ dự án KVMAP

Quy định trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát kỹ thuật, rà phá bom mìn, vật nổ dự án KVMAP

Các đơn vị, tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến, huấn luyện các quy định về quản lý thông tin dữ liệu cho nhân viên quản lý thông tin và những người liên quan đến hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ trên các địa bàn được giao.