Quy định trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát kỹ thuật, rà phá bom mìn, vật nổ dự án KVMAP

Quy định trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát kỹ thuật, rà phá bom mìn, vật nổ dự án KVMAP

Các đơn vị, tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến, huấn luyện các quy định về quản lý thông tin dữ liệu cho nhân viên quản lý thông tin và những người liên quan đến hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ trên các địa bàn được giao.