Kết quả thực hiện Hợp phần Quản lý thông tin đến tháng 8/2019

Thứ bảy, 06/06/2020
 
Dưới đây là kết quả cụ thể đối với Hợp phần Quản lý thông tin của Dự án KV-MAP.
Kết quả thực hiện Hợp phần Quản lý thông tin đến tháng 8/2019

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý thông tin cho các nhân viên quản lý thông tin của các đội khảo sát và rà phá bom mìn.

Nội dung trọng tâm về hệ thống quản lý thông tin, Quy trình quản lý thông tin, nhiệm vụ các thành phần hệ thống quản lý thông tin Dự án; chuyển đổi dữ liệu giữa thiết bị GPS tới PC và ngược lại; sử dụng phần mềm ArcGIS tô màu sơ đồ, bản đồ tọa độ lưới ô vuông; tạo Polygon cho vùng khẳng định ô nhiễm bom mìn, cách tính diện tích và lấy tọa độ vùng CHA; thống nhất hệ thống mẫu biểu, hướng dẫn ghi chép tổng hợp mẫu biểu báo cáo quản lý thông tin trong khảo sát kỹ thuật, ra  phá bom mìn dự án...

Thời gian từ 07/8 đến 17/8/2019 (Quảng bình 01 lớp = 46 học viên; Bình Định 02 lớp = 90 học viên).

Others