Quy định cụ thể về thu thập, sử dụng dữ liệu thông tin dự án KVMAP

Thứ hai, 12/10/2020

Thu thập dữ liệu thông tin là công việc thường xuyên, hàng ngày được tổng hợp các báo cáo từ các hoạt động khảo sát kỹ thuật, rà phá bom mìn, vật nổ, tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn.

 
Quy định cụ thể về thu thập, sử dụng dữ liệu thông tin dự án KVMAP

Dữ liệu thông tin sau khi thu thập phải được thường xuyên, liên tục phân tích, kiểm tra, xử lý đảm bảo tính chính xác, hiệu quả.

Tất cả các dữ liệu thông tin gửi về cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh (hoặc cơ quan khắc phục hậu quả bom mìn cấp tỉnh), Trung tâm Cơ sở dữ liệu (CSDL) bom mìn quốc gia/VNMAC, sau khi phân loại, kiểm tra, xử lý và chuẩn hóa, số hóa phải đưa vào lưu trữ, bảo quản trong Hệ thống quản lý dữ liệu, thông tin.

Việc lưu trữ, bảo quản, sử dụng, in sao và các hoạt động khác có liên quan đến thông tin dữ liệu về hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

Cán bộ, nhân viên thực hiện cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu thông tin về hoạt động Dự án nếu được cấp quyền truy cập vào hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu bom mìn, phần mềm quản lý chất lượng phải có trách nhiệm quản lý chặt chẽ quyền truy nhập của mình trong Hệ thống quản lý dữ liệu, thông tin.

Dữ liệu thông tin về hoạt động của dự án rà phá bom mìn, vật nổ định kỳ được tổng hợp và báo cáo BQLDA, cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh (hoặc cơ quan khắc phục hậu quả bom mìn cấp tỉnh), Bộ Tư lệnh Công binh và VNMAC. Các dữ liệu, thông tin về tiến độ hoạt động của dự án cũng được cung cấp để đưa lên trang thông tin điện tử của VNMAC.

Sau khi dự án kết thúc, mọi dữ liệu thông tin về hoạt động và kết quả thực hiện dự án được bàn giao cho BQLDA, VNMAC. Tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng dữ liệu thông tin của dự án thực hiện theo Điều 24, Thông tư 195/2019/TT-BQP.

Ban Quản lý dự án quyết định và chịu trách nhiệm về cung cấp dữ liệu thông tin cho các đối tác có nhu cầu liên quan đến các hoạt động của Dự án. Ban Tổng Giám đốc VNMAC quyết định và chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu thông tin của các dự án đưa trên trang thông tin điện tử của VNMAC.

Nguồn: KVMAP

Hemera Media


Others