Kế hoạch của VNMAC trong việc chia sẻ thông tin dự án KVMAP trong thời gian tới

Thứ tư, 16/12/2020

Việc chia sẻ thông tin về các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam nói chung và hoạt động trong dự án KVMAP nói riêng là yêu cầu khách quan đối với Việt Nam nhằm công khai sự nỗ lực của Chính phủ và sự đóng góp hỗ trợ của các quốc gia trong đó có Hàn Quốc và UNDP.

 
Kế hoạch của VNMAC trong việc chia sẻ thông tin dự án KVMAP trong thời gian tới

Vì vậy, trong các diễn đàn trong nước, diễn đàn khu vực và quốc tế, Việt Nam sẽ tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền về kết quả thực hiện và hợp tác.

Việt Nam luôn luôn xác định tham gia tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và cam kết thực hiện mạnh mẽ những công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Thòi gian qua, do tình hình bệnh dịch và thiên tai tại các tỉnh thực hiện dự án, nguồn lực hạn chế,cơ chế phối hợp giữa các bên. Vì vậy cần thống nhất ngay từ đầu dự án những nội dung thuộc về nguyên tắc như tiến độ, pháp lý và trách nhiệm.

Kết quả đầu ra phải được lượng hoá theo thời gian có ràng buộc. JMPU phải tham gia toàn diện các hoạt động của dự án.

Nguồn: KVMAP

Hemera Media


Others