Quy định trách nhiệm của VNMAC trong thu thập, quản lý dữ liệu thông tin dự án KVMAP

Thứ hai, 12/10/2020

VNMAC có trách nhiệm xây dựng lưu trữ, xử lý, tích hợp các nguồn dữ liệu về khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ, tổng hợp và cung cấp thông tin khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh theo quy định.

 
Quy định trách nhiệm của VNMAC trong thu thập, quản lý dữ liệu thông tin dự án KVMAP

Thực hiện quản trị, bảo đảm các điều kiện cho việc thu thập, lưu trữ thông tin khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ trên phạm vi toàn quốc được thông suốt, hiệu quả, chất lượng.

Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các biện pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp để quản lý, sao lưu, bảo mật thông tin khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ.

Hướng dẫn, hỗ trợ, cung cấp các phần mềm, công cụ và đào tạo nhân lực cho các cơ quan quân sự địa phương, các đơn vị, các tổ chức hành động bom mìn, vật nổ trong việc thu thập, xử lý, cung cấp, lưu trữ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu bom mìn.

Tổng hợp dữ liệu, lập báo cáo quốc gia về tình hình khắc phục hậu quả bom, mìn vật nổ sau chiến tranh hàng năm.

Tổng Giám đốc VNMAC quy định phạm vi, nội dung, tính chất dữ liệu thông tin khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh được phép cung cấp và truy cập cho người sử dụng thông tin.

Chỉ đạo Trung tâm CSDL bom mìn quốc gia phối hợp với các tổ chức, đơn vị trực tiếp tham gia thực hiện các hợp phần của dự án để thu thập, tổng hợp, quản lý và sử dụng các dữ liệu thông tin theo quy định.

Nguồn: KVMAP

Hemera Media


Others