Quy định về trách nhiệm cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh trong thu thập, quản lý dữ liệu thông tin với dự án KVMAP

Thứ hai, 12/10/2020

Theo Quy định, cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh hoặc cơ quan khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ cấp tỉnh có trách nhiệm thiết lập và thông báo địa chỉ để tiếp nhận thông tin khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ trên địa bàn.

 
Quy định về trách nhiệm cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh trong thu thập, quản lý dữ liệu thông tin với dự án KVMAP

Kiểm tra xác minh thông tin bom mìn, vật nổ trên địa bàn (địa điểm, số lượng và chủng loại).

Thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ tại địa phương.

Ngoài ra phải báo cáo, cung cấp các thông tin khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ trên địa bàn cho các đối tượng sử dụng theo yêu cầu của chính quyền địa phương và cấp có thẩm quyền theo quy định tại thông tư 195/2019/TT-BQP và quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước (Mẫu số 01 đến mẫu số 05, phụ lục III, Thông tư 195/2019/TT-BQP).

Nguồn: KVMAP

Hemera Media

Others