Quy định trách nhiệm của Văn phòng BCH Công trường trong thu thập, quản lý dữ liệu thông tin dự án KVMAP

Thứ hai, 12/10/2020

Văn phòng BCH Công trường có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý dữ liệu thông tin về hoạt động điều tra, khảo sát kỹ thuật và rà phá. Căn cứ kết quả báo cáo khảo sát kỹ thuật, lập tọa độ lưới ô vuông các khu vực nghi ngờ ô nhiễm bom mìn cho các đội rà phá bom mìn.

 
Quy định trách nhiệm của Văn phòng BCH Công trường trong thu thập, quản lý dữ liệu thông tin dự án KVMAP

Thu thập vùng (khu vực) khẳng định ô nhiễm bom mìn vật nổ (CHA) và tọa độ biên vùng CHA cho mỗi báo cáo hoàn thành khảo sát kỹ thuật giao cho các đội rà phá.

Tổng hợp và quản lý các dữ liệu thông tin về hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ từ các đơn vị thi công trên các địa bàn được giao.

Định kỳ tổng hợp kết quả và báo cáo các hoạt động điều tra, khảo sát và rà phá về Phòng Quản lý thông tin dự án và Trung tâm CSDL bom mìn quốc gia/VNMAC.

Thu thập tổng hợp báo cáo giám sát và quản lý chất lượng theo biểu mẫu và gửi về Trung tâm VNMAC.

Tổng hợp kết quả xử lý bom mìn, vật nổ lưu động (xử lý điểm, di chuyển về bãi nổ tập trung) bảo đảm tuyệt đối an toàn và lưu trữ hồ sơ báo cáo về Phòng quản lý thông tin dự án và Trung tâm CSDL bom mìn quốc gia/VNMAC.

Báo cáo các sự cố tai nạn bom mìn, vật nổ trong quá trình thực hiện dự án về BQLDA.

Định kỳ cập nhật kết quả báo cáo hoàn thành khảo sát kỹ thuật, báo cáo hoàn thành khu vực đã rà phá vào phần mềm quản lý (IMSMA) và gửi về Phòng Quản lý thông tin dự án và Trung tâm CSDL bom mìn quốc gia/VNMAC.

Nguồn: KVMAP

Hemera Media


Others