Quy định trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát kỹ thuật, rà phá bom mìn, vật nổ dự án KVMAP

Thứ hai, 12/10/2020

Các đơn vị, tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến, huấn luyện các quy định về quản lý thông tin dữ liệu cho nhân viên quản lý thông tin và những người liên quan đến hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ trên các địa bàn được giao.

 
Quy định trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát kỹ thuật, rà phá bom mìn, vật nổ dự án KVMAP

Tiếp nhận các khu vực điều tra, khảo sát kỹ thuật, CHA từ Văn phòng BCH Công trường, triển khai rà phá bom mìn theo kế hoạch được giao.

Hàng ngày tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát kỹ thuật, rà phá bom mìn, vật nổ vào sơ đồ, bản đồ. Lưu trữ và báo cáo kết quả đã thực hiện về Văn phòng BCH Công trường.

Lập báo cáo kết thúc hoàn thành khu vực đã rà phá bom mìn gửi về Văn phòng BCH Công trường; bao gồm cả sơ đồ, bản đồ khu vực rà phá bom mìn được giao.

Tổ chức, kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi xảy ra sự cố mất an toàn, tai nạn bom mìn, vật nổ phải tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đến khi khắc phục xong và được sự cho phép của BQLDA mới tiếp tục thi công theo kế hoạch. Báo cáo trực tiếp các sự cố tai nạn bom mìn, vật nổ trong quá trình thực hiện dự án về Văn phòng BCH Công trường.

Bảo đảm đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cá nhân, an toàn lao động cho nhân viên và những người liên quan khi hoạt động trên địa bàn, hiện trường rà phá bom mìn, vật nổ được giao.

Định kỳ báo cáo thông tin khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ trên địa bàn được giao cho cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, Bộ Tư lệnh Công binh, VNMAC theo quy định tại thông tư 195/2019/TT-BQP và quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước (theo Khoản 1, Điều 22, Thông tư 195/2019/TT-BQP).

Nguồn: KVMAP

Hemera Media

Others