Kết quả hợp phần Quản lý thông tin đến tháng 6/2020

Thứ sáu, 11/09/2020

Sau 3 năm triển khai, đến tháng 6/2020, hợp phần Quản lý thông tin của dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

 
Kết quả hợp phần Quản lý thông tin đến tháng 6/2020

Cụ thể, dự án đã tăng cường năng lực VNMAC trong quản lý thông tin hành động bom mìn, ban hành và triển khai thực hiện Quy chế quản lý thông tin cho dự án KV-MAP. Thực hiện các tập huấn về quản lý thông tin cho đội ngũ cán bộ VNMAC, các tỉnh và các đội thực hiện khảo sát rà phá để nâng cao năng lực về quản lý thông tin.

Từng bước đảm bảo cập nhật kết quả khảo sát và rà phá vào hệ thống thông tin báo cáo chính xác, kịp thời. Xây dựng trang thông tin KVMAP thuộc trang web của VNMAC và từng bước cập nhật tin, bài về hoạt động của dự án.

Việc thực hiện hợp phần quản lý thông tin dự án thông qua các hoạt động xây dựng và ban hành Quy chế quản lý thông tin cho dự án KVMAP. Tổ chức kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn cho các công trường, các đội khảo sát và rà phá thực hiện quản lý thông tin dự án theo quy chế đã ban hành.

Bên cạnh đó, tiếp tục lập bản đồ lưới ô vuông cho các đội khảo sát; tổng hợp nhập dữ liệu về khu vực khẳng định ô nhiễm bom mìn, khu vực rà phá bom mìn vào hệ thống quản lý thông tin IMSMA6 theo báo cáo kết quả thực hiện đến tháng 6 năm 2020 cho 16.880ha khảo sát và hơn 5.000ha rà phá.

Cung cấp tín hiệu mạng dữ liệu sang phòng giao ban Ban QLDA chung để chia sẻ thông tin về dự án. Tập huấn, nâng cao năng lực về QLTT cho đội trưởng và nhân viên quản lý thông tin cho các đội khảo sát và rà phá về hệ thống, quy trình quản lý thông tin; nâng cao hiệu quả báo cáo của các đội khảo sát rà phá và BCH các công trường.

Ngoài ra cũng tuyển chọn đơn vị xây dựng chuyên mục dự án thuộc trang web của VNMAC. Hiện trang chuyên mục về cơ bản đã hoàn thành và đưa vào hoạt động với các thông tin về dự án đang thường xuyên được cập nhật.

Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; dự thảo điều chỉnh quy chế quản lý thông tin dự án cho phù hợp và triển khai thực hiện tới các đội khảo sát rà phá và 2 BCH công trường thông qua các hội thảo xin ý kiến tại 2 tỉnh và với các đối tác quốc tế trong hành động KPHQ bom mìn.

Theo KVMAP

Hemera Media

Others