Quy định trách nhiệm của Phòng Quản lý thông tin dự án trong thu thập, quản lý dữ liệu thông tin dự án KVMAP

Thứ hai, 12/10/2020
Phòng Quản lý thông tin dự án có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp và quản lý dữ liệu thông tin về hoạt động khảo sát kỹ thuật, rà phá bom mìn, vật nổ từ Văn phòng BCH Công trường.
 
Quy định trách nhiệm của Phòng Quản lý thông tin dự án trong thu thập, quản lý dữ liệu thông tin dự án KVMAP

Triển khai các hoạt động về quản lý dữ liệu, thông tin theo hệ thống quản lý từ Trung tâm CSDL bom mìn quốc gia/VNMAC đến các hợp phần của dự án.

Chịu trách nhiệm thu thập, phân tích và tổng hợp các dữ liệu thông tin từ các hợp phần của dự án. Lập các báo cáo dữ liệu thông tin định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban quản lý dự án.

Định kỳ tổng hợp, đề xuất Ban Quản lý dự án và Ban tổng giám đốc VNMAC duyệt nội dung dữ liệu thông tin cung cấp đưa lên trang thông tin điện tử của VNMAC.

Chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu thông tin về các hoạt động KPHQBM trong khuôn khổ dự án cho các đối tác có liên quan theo quy định.

Phối hợp với Trung tâm CSDL bom mìn quốc gia/VNMAC và trực tiếp đi kiểm tra các hoạt động thu thập, quản lý dữ liệu thông tin của Văn phòng BCH Công trường và các đội tham gia thực hiện dự án.

Nguồn: KVMAP

Hemera Media


Others