Quy định trách nhiệm của Ban Quản lý dự án trong thu thập, quản lý dữ liệu thông tin dự án KVMAP

Thứ hai, 12/10/2020
 
Quy định trách nhiệm của Ban Quản lý dự án trong thu thập, quản lý dữ liệu thông tin dự án KVMAP

VNMAC với tư cách là chủ dự án, Ban quản lý dự án KVMAP, có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến, tập huấn các quy định về thu thập, lưu trữ thông tin dữ liệu cho cán bộ nhân viên và những người liên quan đến hoạt động quản lý thông tin dữ liệu của dự án.

Chỉ đạo Phòng Quản lý thông tin dự án thực hiện các hoạt động thu thập và quản lý các dữ liệu thông tin về hoạt động khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ từ Văn phòng BCH Công trường trên các địa bàn được giao.

Cung cấp thông tin dữ liệu về hoạt động của dự án theo quy định.

Nguồn: KVMAP

Hemera Media


Others