Vai trò của VNMAC đối với công tác điều phối khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam

Thứ tư, 16/12/2020
Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) có vai trò, nhiệm vụ điều phối hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam. 


 
Vai trò của VNMAC đối với công tác điều phối khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam

Cụ thể, VNMAC tham mưu đề xuất xây dựng khung pháp lý về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; Xây dựng kế hoạch quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn dài hạn 5 năm và hàng năm; Thẩm định kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn hàng năm cấp tỉnh; Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Đối với các dự án trọng điểm và các dự án do nước ngoài tài trợ, thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam về khắc phục hậu quả bom mìn, VNMAC có trách nhiệm báo cáo giải trình, cung cấp thông tin để cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, VNMAC thực hiện việc quản lý chất lượng các dự án, quản lý thông tin dữ liệu toàn quốc, tổ chức huấn luyện cấp chứng chỉ với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Nguồn: KVMAP

Hemera Media


Others