Kế hoạch thực hiện Hợp phần Giáo dục nguy cơ bom mìn đến hết năm 2019

Thứ ba, 26/05/2020
Dưới đây là Kế hoạch thực hiện Hợp phần Giáo dục nguy cơ bom mìn đến hết năm 2019 của Dự án KV-MAP.
 

Tổ chức tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho cộng đồng tại các điểm dân cư (Bình Định 34 xã; Quảng Bình 16 xã); chủ động hiệp đồng với các sở, ngành của địa phương triển khai thực hiện nội dung tuyên truyền bảo đảm đồng bộ, hiệu quả. Trọng tâm là việc rút kinh nghiệm sau mỗi cuộc tuyên truyền.

Đối với tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho học sinh:

Tại Bình Định: Tập trung triển khai tập huấn cho đội ngũ giáo viên cấp tiểu học và trung học cơ sở để giảng dạy lồng ghép vào chương trình học chính khóa bắt đầu từ tháng 10/2019.

Tại Quảng Bình: Tập trung Triển khai các hoạt động giáo dục trong nhà trường với các hình thức phát thanh măng non, tổ chức ngày hội truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn, tổ chức 07 cuộc thi tìm hiểu về phòng tránh tai nạn bom mìn, phát trên truyền hình Quảng Bình.

Others