Kế hoạch nâng cao năng lực về truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn cho các địa phương năm 2020

Thứ năm, 05/11/2020
Một trong những mục tiêu là nâng cao năng lực về truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn cho đối tác cấp tỉnh, huyện và xã.
 
Kế hoạch nâng cao năng lực về truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn cho các địa phương năm 2020

Trong năm 2020 VNMAC, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Hội chữ thập đỏ đã tập huấn cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và huyện, cán bộ quân sự cấp huyện, xã, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, chữ thập đỏ các nội dung chính về truyền thông an toàn bom mìn như việc nhận dạng về đặc điểm của bom mìn, vật nổ, nguyên nhân gây ra tai nạn bom mìn, hậu quả của tai nạn bom mìn, các biện pháp phòng tránh tai nạn bom mìn.

Tập huấn về kỹ năng truyền thông, các hình thức và kế hoạch truyền thông các thông điệp chính về an toàn bom mìn cho đối tượng theo kế hoạch.

Đồng thời VNMAC, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Hội chữ thập đỏ tiếp tục tập huấn củng cố kiến thức cho các truyền thông viên cấp huyện và xã về Giáo dục nguy cơ bom mìn.

Hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng hướng dẫn kỹ thuật quốc gia về truyền thông an toàn bom mìn dựa trên những bài học kinh nghiệm tốt từ dự án và các tài liệu chuẩn hóa quốc tế và quốc gia.

Nguồn: KVMAP

Hemera Mediaa

Others