Kế hoạch giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho trẻ em năm 2020 trong dự án KVMAP

Thứ năm, 05/11/2020
Thực hiện kế hoạch bằng việc lồng ghép giáo dục an toàn bom mìn trong chương trình giảng dạy tại các trường tiểu học và trung học cơ sở.
 
Kế hoạch giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho trẻ em năm 2020 trong dự án KVMAP

Cụ thể, VNMAC, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh niên hướng dẫn sản xuất các bản tin hàng tuần hoặc bản tin Măng non phát thanh tại các trường học với các thông điệp về An toàn bom mìn tại Quảng Bình và Bình Định.

Tổ chức các ngày hội An toàn bom mìn tại 122 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn hai tỉnh, các cuộc thi vẽ tranh cho các em học sinh kỷ niệm Ngày thế giới phòng chống bom mìn tại Quảng Bình và Bình Định.

Tổ chức cuộc thi kiến thức về an toàn bom mìn trên truyền hình tại Quảng Bình, vở có thông điệp về An toàn bom mìn được phát cho học sinh trên địa bàn 2 tỉnh.

Thiết kế các áp phích truyền thông tại các điểm trường và địa điểm công cộng trong các xã thuộc vùng dự án.

Nhân rộng bản tin hàng tuần hoặc phát thanh măng non trên hệ thống phát thanh của các trường hoặc Ngày hội an toàn bom mìn tại các huyện khác.

Tài liệu hóa những thực hành tốt, bài học kinh nghiệm về Truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn tại các vùng dự án và chia sẻ rộng rãi trong các diễn đàn và và kênh tuyên truyền khác nhau.

Tổ chức các cuộc thi/chia sẻ kinh nghiệm dành cho các Truyền thông viên nhí/ Các nhà sáng tạo nhỏ tuổi về tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn tại Quảng Bình và Bình Định.

Nguồn: KVMAP

Hemera Media


Others