Hội thảo tại tỉnh Bình Định về quy chế quản lý thông tin trong các dự án khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam

Thứ năm, 22/10/2020

Những năm qua Việt Nam đã ra sức đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, mỗi năm cả nước giải phóng được hàng chục ngàn ha đất khỏi nguy cơ bom mìn, hàng ngàn công trình được xây dựng, hàng vạn hộ dân được tái định cư trên đất “sạch”, nhưng ảnh hưởng bom mìn sót lại sau chiến tranh vẫn hết sức nghiêm trọng, diện tích đất đai còn sót bom mìn rất lớn.

 

Trong nhiệm vụ KPHQBM sau chiến tranh, việc tổng hợp, quản lý thông tin dữ liệu về nạn nhân bom mìn, về thực trạng ô nhiễm bom mìn vật nổ và kết quả các hoạt động KPHQBM có vai trò hết sức quan trọng. Quản lý thông tin là hoạt động cốt lõi, đóng vai trò trung tâm và kết nối để thực hiện tốt công tác khắc phục bom mìn và các nội dung khác trong “Chương trình hành động quốc gia KPHQBM sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 “ tại Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (gọi tắt Chương trình 504). Quản lý tốt thông tin sẽ làm tăng hiệu quả, chất lượng của từng dự án cụ thể cũng như của toàn bộ Chương trình 504. Thông tin chính xác sẽ giúp các cơ quan chức năng của Nhà nước và Bộ Quốc phòng trong việc hoạch định chiến lược và các kế hoạch ưu tiên cho việc KPHQBM sau chiến tranh phục vụ chiến lược phát triển KT-XH của Nhà nước và các địa phương; đảm bảo cho việc ra quyết định về triển khai hoạt động rà phá bom mìn có trọng tâm, trọng điểm; hỗ trợ cho việc phân bổ hợp lý nguồn lực, tiết kiệm kinh phí và đạt hiệu quả cao; giúp việc quản lý công tác RPBM đi vào nề nếp, chặt chẽ, thuận lợi và khoa học.

Căn cứ vào thực tế yêu cầu nhiệm vụ, Trung tâm Cơ sở dữ liệu BMQG/VNMAC đã dự thảo Quy chế về công tác thu thập, quản lý, sử dụng dữ liệu thông tin trong các dự án KPHQBM vật nổ nói chung, dựa trên cơ sở là quy chế quản lý thông tin của dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” hiện đang triển khai tại 2 tỉnh Bình Định và Quảng Bình. Bản quy chế dự thảo này đưa ra các nội dung trong công tác QLTT dữ liệu KPHQBM đảm bảo phù hợp với Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh và Thông tư số 195/2019/TT-BQP ngày 27/12/2019 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định 18 vừa ban hành.

Ông Nguyễn Văn Nghiệp, Phó Tổng giám đốc VNMAC khai mạc và chủ trì hội thảo

Với mục đích như vậy, ngày 22 tháng 10 năm 2020, tại Thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam đã tổ chức hội thảo xin ý kiến đóng góp cho bản quy chế dự thảo nhằm thu thập ý kiến từ các đơn vị, tổ chức trực tiếp tham gia thi công khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ; từ các cơ quan quân sự cấp tỉnh, cấp huyện, là cơ quan trực tiếp quản lý tại địa phương khi các dự án KPHQBM được triển khai trên địa bàn. Trên cơ sở ý kiến trong hội thảo, Trung tâm Hàn động bom mìn quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản Quy chế về công tác quản lý thông tin trong các dự án KPHQBM để sớm trình bản hành đưa Quy chế vào thực hiện, góp phần cho công tác quản lý thông tin dữ liệu bom mìn từ các địa phương và trên toàn quốc từng bước đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các dự án và của Chương trình hành động quốc gia KPHQBM sau chiến tranh tại Việt Nam.

 

Nguyễn Linh Giang

 Giám đốc Trung tâm Cơ sở dữ liệu bom mìn quốc gia/VNMAC

Trưởng phòng Quản lý thông tin dự án KV-MAP

Others