Loại văn bản Báo cáo
Tiêu đề Báo cáo đánh giá giữa kỳ dự án KVMAP
Mô tả

Đánh giá Giữa kỳ dự án KVMAP - một trong những hoạt động giám sát và đánh giá quan trọng nhất trong năm 2019 đã được triển khai trong thời gian từ 16/09 – 30/11/2019. Hoạt động được triển khai bởi nhóm đánh giá độc lập bao gồm một tư vấn quốc tế và một tư vấn trong nước. Cụ thể, nhóm đánh giá đã tự nghiên cứu gần 60 tài liệu; phỏng vấn hơn 40 cán bộ đến từ Chính phủ Việt Nam, VNMAC, đại diện nhà tài trợ, văn phòng UNDP, chuyên gia từ các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, nhân viên Dự án KVMAP (qua các chuyến công tác tại Hà Nội trong thời gian từ 27/10 – 08/11/2019); công tác thực địa đến tỉnh Quảng Bình trong ngày 05/11 để gặp gỡ chính quyền địa phương, quan sát hoạt động KS&RP và phỏng vấn đại diện một trường học của tỉnh. Kết thúc hoạt động là hội thảo tổng kết được tổ chức tại văn phòng VNMAC vào ngày 07/11 và báo cáo đánh giá cuối cùng hoàn thành ngày 30/11.

Kết quả Đánh giá Giữa kỳ đã ghi nhận tiến bộ đáng kể của các hợp phần trong Dự án KVMAP cho dù Dự án khởi đầu khá muộn trong năm 2018. Liên quan đến tiến độ của các hợp phần chính, kết quả đánh giá khả quan đối với hoạt động nâng cao năng lực cho VNMAC, bao gồm các khóa tập huấn và đặc biệt là hoạt động tự đánh giá năng lực để xác định cơ sở cho các hoạt động nâng cao năng lực trong tương lai. Báo cáo Đánh giá Giữa kỳ và Phản hồi từ cấp Quản lý của UNDP đã được gửi đến KOICA để tham khảo và góp ý. Triển khai các khuyến nghị trong Báo cáo Đánh giá Giữa kỳ sẽ là một trong những nội dung chính trong thời gian còn lại của Dự án.
Ngày ban hành 01/02/2020