Loại văn bản Báo cáo
Tiêu đề Báo cáo đánh giá năng lực khắc phục hậu quả bom mìn của Việt Nam
Mô tả

Với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), VNMAC đã tiến hành tự đánh giá năng lực vào đầu năm 2019. Mục tiêu là củng cố và nâng cao năng lực vốn có của VNMAC đồng thời xác định những năng lực cần cải thiện để VNMAC có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Kết quả thu được là Báo cáo Đánh giá trong đó nêu rõ các điểm chính cần VNMAC và Bộ LĐ-TBXH thực hiện trong tương lai với kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam.

Ngày ban hành 01/02/2020