Bình Định: Kết quả thực hiện hợp phần hỗ trợ nạn nhân bom mìn đến tháng 9/2020

Thứ ba, 29/09/2020

Trong thời gian qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bình Định đã phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện nhiều hoạt động trên địa bản Tỉnh.

 
Bình Định: Kết quả thực hiện hợp phần hỗ trợ nạn nhân bom mìn đến tháng 9/2020

Cụ thể, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bình Định đã phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức 02 đợt tập huấn, mỗi đợt tổ chức 03 lớp (mỗi lớp 03 ngày) mỗi lớp có 198 đại biểu là cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội tham dự.

Nội dung tập huấn hướng dẫn rà soát, thu thập thông tin người khuyết tật và nạn nhân bom mìn; sử dụng phần mềm đăng ký cấp giấy xác nhận khuyết tật và quản lý ca đối với người khuyết tật, nạn nhân bom mìn.

Tổ chức 01 Hội thảo hướng dẫn triển khai Dự án Hỗ trợ nạn nhân bom mìn giai đoạn 2018 – 2020, có hơn 50 đại biểu ở Trung ương (Cục Bảo trợ xã hội, Văn phòng Ban chỉ đạo 701), đại diện KOICA, UNDP và địa phương (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ sở bảo trợ xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 11 huyện, thị xã, thành phố) tham dự.

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với địa phương tổ chức rà soát, thu thập thông tin người khuyết tật và nạn nhân bom mìn vào hệ thống phần mềm. Kết quả toàn tỉnh có 43.760 đối tượng người khuyết tật và nạn nhân bom mìn được duyệt tiếp nhận thông tin.

Số lượng người khuyết tật và nạn nhân bom mìn được rà soát, nhập thông tin trên hệ thống đã vượt qua chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch là 40.000 người). Bước đầu đã tổng hợp được 26.865 lượt người khuyết tật và nạn nhân bom mìn trên địa bàn tỉnh có nhu cầu hỗ trợ, cụ thể như sau: Nhu cầu hỗ trợ chăm sóc y tế có 18.579 lượt đối tượng, hỗ trợ giáo dục, học nghề, việc làm: 2.207 lượt, hỗ trợ tâm lý, xã hội và hòa nhập cộng đồng 2.426 lượt, hỗ trợ gia đình nuôi dưỡng, chăm sóc NKT: 3.610 lượt, tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp 43 lượt.

Theo KVMAP

Hemera Media


Others