Kết quả của việc đánh giá và công bố số liệu về người khuyết tật tại Quảng Bình và Bình Định

Thứ tư, 16/12/2020
Dự án KVMAP đã thành công trong việc đánh giá và công bố số liệu về người khuyết tật, bao gồm cả nạn nhân bom mìn ở hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định. 

 
 Kết quả của việc đánh giá và công bố số liệu về người khuyết tật tại Quảng Bình và Bình Định

Cơ sở dữ liệu này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng chính sách đối với nạn nhân bom mìn trong phạm vi toàn quốc nói chung và hai tỉnh nói riêng. 

Việc xác định nạn nhân bom mìn nhằm xây dựng các chế độ chính sách cụ thể đối với họ như chính sách học nghề, chính sách đối với gia đình nạn nhân, chính sách đối với vùng ô nhiễm nặng... Từ đó, giúp các nạn nhân, chính quyền địa phương các vùng ô nhiễm nặng có điều kiện phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững.

Giai đoạn tiếp theo của dự án KVMAP sẽ kế thừa kinh nghiệm tổ chức điều hành và cơ sở vật chất kỹ thuật đã có để triển khai thực hiện ở các tỉnh khác.

 
Nguồn: KVMAP

Hemera Media
Others