Kế hoạch hỗ trợ nạn nhân bom mìn tại Việt Nam trong thời gian tới

Thứ tư, 16/12/2020

Nạn nhân bom mìn là những người không may mắn, họ có nhu cầu rất lớn, thậm chí lớn hơn người bình thường. Những năm vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều giải pháp để bù đắp, hỗ trợ họ trong cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. 

 
Kế hoạch hỗ trợ nạn nhân bom mìn tại Việt Nam trong thời gian tới

Việt Nam đã tham gia công ước về người khuyết tật, đã ban hành nhiều chế độ chính sách để hỗ trợ, triển khai nhiều chương trình dự án trợ giúp các đối tượng, điều đó thể hiện trách nhiệm của Chính phủ và vai trò của các tổ chức xã hội, các địa phương.

Việc xác định nhu cầu hỗ trợ nạn nhân bom mìn cần tập trung vào các đối tượng là nạn nhân bom mìn còn trong độ tuổi lao động, ưu tiên phụ nữ và trẻ em, đồng thời nghiên cứu thay đổi phương pháp hỗ trợ, thực hiện xã hội hoá nguồn lực để đảm bảo tính bền vững.

Nguồn: KVMAP

Hemera Media


Others