Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội cho nạn nhân bom mìn

Thứ ba, 26/05/2020
Với sự nỗ lực, cố gắng của ngành LĐTB&XH nói riêng, các bộ, ngành và toàn thể xã hội, trong giai đoạn vừa qua, mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội đã có sự phát triển nhất định. 
Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội cho nạn nhân bom mìn

Tuy nhiên, mạng lưới cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cũng đã bộc lộ những hạn chế, tồn tại nhất định như: Chưa có khuôn khổ pháp lý quy định chi tiết cho riêng nạn nhân bom mì. Mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội nạn nhân bom mìn hiện nay còn nhiều hạn chế. Đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp xã hội còn thiếu về số lượng nhất là cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp với đối tượng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ viên chức và nhân viên công tác xã hội còn hạn chế. Vì vậy, năng lực chăm sóc, trợ giúp các đối tượng của các cơ sở trợ giúp xã hội chưa đáp ứng nhu cầu của thực tiễn hiện nay.

Đa số nạn nhân bom mìn vẫn chưa có mô hình tiếp cận theo tính toàn diện. Trong hầu hết các lĩnh vực, hệ thống dịch vụ PHCN và trợ giúp cho nạn nhân bom mìn còn hạn chế, thiếu kỹ năng đánh giá nhu cầu của nhóm đối tượng nạn nhân bom mìn, thiếu kỹ năng, phương pháp PHCN thích hợp, thiếu sự hợp tác liên ngành…

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho nạn nhân bom mìn nói riêng, đối tượng bảo trợ xã hội nói chung, Cục Bảo trợ xã hội - Bộ LĐTB&XH đã xây dựng kế hoạch trợ giúp xã hội cho nạn nhân bom mìn giai đoạn 2017 - 2020, trong đó đề ra mục tiêu hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của nạn nhân bom mìn, tạo điều kiện cho nhóm đối tượng này tái hòa nhập cộng đồng, ổn định và tự vươn lên trong cuộc sống, phát triển các dịch vụ PHCN và trợ giúp xã hội đối với nạn nhân bom mìn.

Để đạt được mục tiêu này, Bộ LĐTB&XH xác định nhiệm vụ cần thiết trong thời gian tới là phải đổi mới dịch vụ công về trợ giúp xã hội. Theo đó sẽ xây dựng khuôn khổ pháp lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công, khuyến khích, tạo điều kiện, thiết lập môi trường hoạt động bình đẳng, cạnh tranh cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Xây dựng ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực trợ giúp xã hội, khung giá dịch vụ trợ giúp xã hội…

Triển khai tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội bảo đảm các yêu cầu về: rà soát, sắp xếp các cơ sở trợ giúp xã hội, tập trung nâng cao năng lực hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội công lập, khuyến khích hình thức hợp tác giữa nhà nước với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội.

Đổi mới cơ chế và phương thức quản lý, vận hành các cơ sở trợ giúp xã hội theo phương châm phòng ngừa, trợ giúp, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại gia đình, cộng đồng là chính, cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội trong thời gian nhất định. Đổi mới về cơ chế tài chính, cơ chế đầu tư, hệ thống tổ chức các đơn vị cơ sở trợ giúp xã hội, đổi mới phương thức giao dự toán kinh phí đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ công cơ bản, phục vụ đối tượng trợ giúp xã hội thao hướng nhà nước đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ.

Tăng cường năng lực cho mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp nạn nhân bom mìn. Đồng thời hỗ trợ thiết lập, vận hành đường dây tư vấn trợ giúp nạn nhân bom mìn tại trung tâm công tác xã hội. Đi kèm với đó là tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội: tư vấn, tham vấn, trị liệu tâm lý, hỗ trợ đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, các dụng cụ cơ bản về vận động trị liệu và cung cấp dịch vụ về trợ giúp xã hội và PHCN để phục vụ cho điều trị và PHCN cho nạn nhân bom mìn.

Hiện nay, Cục Bảo trợ xã hội - Bộ LĐTB&XH cũng đang tích cực, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trợ giúp nạn nhân bom mìn hòa nhập cộng đồng đồng thời nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý thông tin về nạn nhân bom mìn và NKT.

Others