Nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế

Thứ ba, 17/12/2019
 
Chính phủ dã ban hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh. Nghị định này ó hiệu lực từ ngày 20/3/2019.
Nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế

Theo đó, quyền của nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh được quy định tại Điều 26 của Nghị định này là: Nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh được Nhà nước hỗ trợ y tế ban đầu, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm và bảo trợ xã hội. Con của nạn nhân bom mìn, vật nổ là trẻ em thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ học bổng, kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập theo quy định của pháp luật. Ngoài ra còn được hưởng các quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 27 của Nghị định đã quy định những hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, cụ thể là: Nạn nhân bom mìn được Nhà nước hỗ trợ chăm sóc y tế khi bị tai nạn, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế và được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định về bảo hiểm y tế. Hỗ trợ về chỉnh hình, phục hồi chức năng. Hỗ trợ giáo dục, học nghề, tìm kiếm việc làm cho nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh. Hỗ trợ sinh kế và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội. Hỗ trợ tái định cư và phát triển kinh tế cho dân cư thuộc khu vực ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh. Hỗ trợ học tập đối với con của nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Về chính sách của Nhà nước về nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh được quy định tại Điều 28 của Nghị định này như sau: Nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh được hưởng chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật. Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ để nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh được chăm sóc sức khỏe, chỉnh hình, phục hồi chức năng; khắc phục khó khăn, sống độc lập và hòa nhập cộng đồng. Phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật nổ sau chiến tranh. Khuyến khích và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh; huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác hỗ trợ nạn nhân bom mìn, vật nổ...

Others