Kế hoạch thực hiện Hợp phần Hỗ trợ nạn nhân bom mìn đến hết năm 2019

Thứ ba, 26/05/2020
 
Dưới đây là kế hoạch Kthực hiện Hợp phần Hỗ trợ nạn nhân bom mìn đến hết năm 2019 đối với dự án KV-MAP.

Nghiên cứu, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến dịch vụ công về công tác xã hội và trợ giúp xã hội đối với nạn nhân bom mìn và người khuyết tật.

Hỗ trợ cung cấp dịch vụ về y tế, phục hồi chức năng, công tác xã hội trên cơ sở kết quả rà soát, thu thập thông tin nạn nhân bom mìn, người khuyết tật; Hỗ trợ các địa phương triển khai mô hình sinh kế cho nạn nhân bom mìn, người khuyết tật và gia đình nạn nhân bom mìn, người khuyết tật để ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng tại 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định.

Tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội tại các Trung tâm công tác xã hội/Trung tâm Bảo trợ xã hội, xã/phường làm công tác quản lý trường hợp, trợ giúp nạn nhân bom mìn, người khuyết tật.

Hỗ trợ vận hành đường dây nóng, nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm công tác xã hội/Trung tâm Bảo trợ xã hội; Tăng cường truyền thông trong công tác hỗ trợ nạn bom mìn, người khuyết tật.

Others