Kế hoạch thực hiện Hợp phần Quản lý thông tin đến hết năm 2019

Thứ ba, 26/05/2020
 
Dưới đây là Kế hoạch thực hiện Hợp phần Quản lý thông tin đến hết năm 2019 của Dự án KV-MAP.
Kế hoạch thực hiện Hợp phần Quản lý thông tin đến hết năm 2019

Kiểm tra theo dõi, đôn đốc thực hiện quản lý thông tin dự án theo đúng quy chế đã ban hành. Tiếp tục lập bản đồ lưới ô vuông cho các đội khảo sát; tổng hợp nhập dữ liệu về khu vực khẳng định ô nhiễm bom mìn, khu vực rà phá bom mìn vào hệ thống QLTT (IMSMA6) theo báo cáo kết quả đã thực hiện.

Phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội tiếp nhận dữ liệu thông tin về nạn nhân bom mìn từ hợp phần HTNN. Các hoạt động truyền thông tại cộng đồng từ hợp phần GDNCTNBM đưa vào hệ thống quản lý.

Phối hợp với UNDP đẩy nhanh việc nâng cấp và cung cấp tin bài, duy trì hoạt động trang Web của VNMAC.

Others