Kế hoạch thực hiện hợp phần Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn 6 tháng cuối năm 2020

Thứ sáu, 11/09/2020

Dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh 6 tháng cuối năm 2020 sẽ có nhiều hoạt động đối với hợp phần Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn.

 
Kế hoạch thực hiện hợp phần Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn 6 tháng cuối năm 2020

Cụ thể, sẽ tổ chức tuyên truyền trên loa đài cho người dân cộng đồng. Lồng ghép giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn vào chương trình học, và hoạt động ngoại khóa tại các trường học.

Tổ chức cuộc thi Đại sứ học đường về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn tại Quảng Bình (qua mạng).

Tổ chức cuộc thi “Trường học an toàn không còn tai nạn bom mìn” trên truyền hình tại Bình Định.

Bên cạnh đó, sẽ  thực hiện các chương trình tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn qua mạng xã hội. Hỗ trợ xây dựng Chiến lược quốc gia về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn thông qua chia sẻ kinh nghiệm quốc tế.

Theo KVMAP

Hemera Media

Others