Kết quả thực hiện hợp phần tuyên truyền giáo dục đến tháng 9/2020 tại Bình Định

Thứ ba, 29/09/2020

Trong thời gian qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bình Định đã phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện nhiều hoạt động trên địa bản Tỉnh liên quan đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn sau chiến tranh.

 
Kết quả thực hiện hợp phần tuyên truyền giáo dục đến tháng 9/2020 tại Bình Định

Cụ thể, đã tổ chức tham vấn, tập huấn, tiến hành khảo sát nhận thức, thái độ, hành vi về phòng tránh tai nạn bom mìn tại 40 đơn vị cấp thôn (tổ dân phố) của tỉnh Bình Định.

Tập huấn về lồng ghép giáo dục nguy cơ bom mìn trong chương trình giảng dạy cho các giáo viên và các nhà quản lý giáo dục cấp tiểu học và THCS tại Bình Định. Đến ngày 15/12/2019 đã tập huấn cho 3 lớp cốt cán cấp tỉnh và 19 lớp cho giáo viên tiểu học và giáo viên THCS trong toàn tỉnh với số lượng cụ thể là: 5.523 người (trong đó: Nam: 1.742 người, nữ: 3.771 người). Sau tập huấn, các trường tiểu học và THCS đã tổ chức dạy lòng ghép Giáo dục nguy cơ bom mìn vào các môn học và các Hoạt động giáo dục.

Tổ chức tuyên truyền trên bản tin của trường và sinh hoạt dưới cờ. Địa điểm diễn ra tại 82 trường tiểu học và THCS (50 trường tiểu học và 34 trường THCS) của 34 xã trong điểm trên địa bàn tỉnh Bình Định. Các nội dung chính bao gồm xây dựng nội dung truyên truyền về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn; Tổ chức các hình thức tuyền truyền phong phú và đa dạng.

Phương thức thực hiện là việc tổ chức tuyên truyền bằng tranh cổ động trong giờ chào cờ hàng tuần. Phát trên loa của nhà trường vào giờ nghỉ ra chơi 1 tháng 2 lần, và lần 2 phát lại nội dung của lần 1 cách nhau 2 tuần trong tháng. Viết bài để dán trên bản tin của trường.

Tổ chức ngày hội tuyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn tại 84 trường học 34 xã trọng điểm của tỉnh dưới chiến dịch “Trường học an toàn bom mìn”, trong đó có diễn kịch truyền thông về phòng tránh tai nạn bom mìn, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, thi vẽ tranh, sáng tác thơ, rung chuông vàng hoặc báo tường. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy công trường tại các địa phương đã hỗ trợ đống góp ý kiến đảm bảo chất lượng nội dung tuyên truyền.

Tuyền truyền trực quan về phòng tránh tai nạn bom mìn thông qua poster: Đã lắp đặt 87 poster (năm 2018: 30 poster, 15 tại điểm trường và 15 tại điểm công cộng; năm 2019: 57 poster, 38 điểm trường và 19 tại điểm công cộng).

VTC14 và Đài phát thanh truyền hình Bình Định thỏa thuận phát sóng 02 clip truyền hình và 02 clip phát thanh.

Bộ CHQS tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn truyên truyền viên tuyến xã về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn. Năm 2019 đã tổ chức 3 lớp với 115 người tham gia tại 34 xã, phường, thị trấn của 08 huyện, thị xã, thành phố; tổ chức truyền thông cho cộng đồng về phòng tránh tai nạn bom mìn năm 2019 được 68 lượt tại 34 xã, phường, thị trấn.

Theo KVMAP

Hemera Media


Others