Những nội dung cơ bản về hoạt động truyền thông trong dự án KVMAP

Thứ hai, 12/10/2020

Thông điệp truyền thông cho người dân phải mang ý nghĩa thiết thực, nhất quán để người dân có thể hiểu được một cách chính xác.

 
 Những nội dung cơ bản về hoạt động truyền thông trong dự án KVMAP

Thông tin được truyền thông cần hướng tới hành động và người nhận thông điệp có thể làm và hành động theo đúng hướng dẫn một cách dễ dàng. Hay nói cách khác, hoạt động truyền thông cần dẫn tới việc thay đổi hành vi của nhóm đích, giúp họ có thể thực hành các hành vi an toàn hơn.

Tập trung truyền thông cho đúng đối tượng đích với phương pháp phù hợp để mang lại hiệu quả cao nhất. Các nhóm đối tượng khác nhau cần phải biết rõ họ cần làm gì. Hướng dẫn phù hợp với bối cảnh, đặc tính riêng của từng nhóm.

Thông tin truyền thông cần đơn giản, nhất quán và phù hợp với trình độ và khả năng hiểu biết, tiếp thu của người dân. Cần đặc biệt lưu ý đối với trẻ em và nhóm người dân có nguy cơ cao hơn về khả năng gặp tai nạn bom mìn bao gồm cả những người lao động phổ thông, nông dân và phụ nữ.

Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cần có sự điều phối giữa các đối tác như UBND tỉnh, các Sở ban ngành và các xã phường, trường học... Việc điều phối tốt trong hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn có nghĩa rằng các đối tác các dự án cùng áp dụng cách tiếp cận, bao gồm cùng thông điệp, cùng công cụ. Bằng việc thực hiện một cách tiếp cận, nó làm tăng sự gắn kết, tránh sự trùng lặp hoặc tăng sự bao phủ về phạm vi triển khai, tránh những cạnh tranh không lành mạnh và giảm thiểu những rủi ro do sử dụng thông điệp hoặc công cụ sai.

Người dân ở khu vực ô nhiễm bom mìn cần được biết cách quản lý rủi ro và bảo vệ mình. Đó là trách nhiệm của chính quyền địa phương, BQLDA cần cung cấp thông tin về rủi ro bom mìn cho họ dưới các hình thức khác nhau. 

Ngoài ra, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cần phải có hiệu quả về mặt chi phí và tính hiệu quả có thể đo lường. Các can thiệp cần có mối liên hệ logic và dựa trên bằng chứng. Các can thiệp cần đem lại những kết quả về hành vi và sức khỏe.

Khuyến khích thực hiện một cách sáng tạo, nhằm giảm chi phí mà không ảnh hưởng tới chất lượng của hoạt động. Vấn đề bình đẳng cần phải tính đến khi thực hiện hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, ví dụ như cần thiết phải tiếp cận tới nhóm khó có thể tiếp cận nhât.

Có các công cụ khác nhau để đo lường tính hiệu quả của các hoạt động can thiệp, bao gồm tiến hành khảo sát đánh giá kiến thức, thái độ và hành vi. Tư liệu hóa và thu thập các câu chuyện thành công, tích cực, công cụ giám sát và các cụ khác.

Nguồn: KVMAP

Hemera Media


Others