Tích cực triển khai giáo dục phòng, tránh tai nạn bom, mìn năm 2019

Thứ tư, 25/12/2019
Trong khuôn khổ Dự án "Hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh", ngày 12/3/2019, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức Hội thảo thống nhất triển khai giáo dục phòng, tránh tai nạn bom, mìn năm 2019 cho người dân tại tỉnh Quảng Bình.
Tích cực triển khai giáo dục phòng, tránh tai nạn bom, mìn năm 2019

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các mảng hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng; giáo dục phòng, tránh tai nạn bom, mìn với học sinh và cộng đồng. Đây là cơ sở để Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam thống nhất kế hoạch hoạt động, cách thức, thời gian triển khai giáo dục phòng, tránh tai nạn bom, mìn trong năm 2019.

Dự án "Hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh" được triển khai tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định từ năm 2018 đến 2020.

Dự án gồm 4 hợp phần là khảo sát, rà phá bom mìn; quản lý thông tin; giải quyết nguy cơ bom, mìn và hỗ trợ nạn nhân. Tại Quảng Bình, năm 2018, dự án đã triển khai tại 8 xã thuộc 3 huyện: Quảng Ninh, Bố Trạch và Quảng Trạch.


Others