Hiệu quả từ dự án KVMAP

Thứ năm, 05/11/2020

Theo Đại tá Nguyễn Văn Nghiệp, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, người dân tại hai tỉnh Bình Ðịnh và Quảng Bình thuộc phạm vi dự án KVMAP sẽ được sử dụng toàn bộ số đất tại địa phương đã loại bỏ ô nhiễm bom mìn.

 
Hiệu quả từ dự án KVMAP

Các nạn nhân bom, mìn sẽ được hỗ trợ các thiết bị phục hồi chức năng và đào tạo nghề để có thể tự tạo lập cuộc sống, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng. Người dân tại các khu vực bị ô nhiễm bom, mìn nặng trong vùng dự án được nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm và biết cách phòng, tránh tai nạn do bom, mìn.

Trung tâm cơ sở dữ liệu bom, mìn quốc gia có được bản đồ các khu vực ô nhiễm bom mình, vật nổ và chủng loại, mật độ bom, mìn tại một số địa phương của hai tỉnh Quảng Bình và Bình Ðịnh phục vụ xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động rà phá bom, mìn có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các nguồn lực.

Dự án KVMAP được triển khai xác định chính xác các khu vực thật sự bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ để giúp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực cho rà phá bom, mìn, loại trừ triệt để ảnh hưởng của bom, mìn, bảo đảm an toàn cho nhân dân trong lao động sản xuất và trong sinh hoạt. 

Đồng thời dự án cũng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực quản lý, điều hành công tác khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh; hỗ trợ cứu chữa kịp thời, giúp nạn nhân cải thiện chất lượng cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng; nâng cao ý thức phòng, tránh tai nạn bom, mìn cho nhân dân.

Nguồn: KVMAP

Hemera Media

Others