Kế hoạch thực hiện Hợp phần Khảo sát và Rà phá bom mìn đến hết năm 2019

Thứ bảy, 06/06/2020
Trong tiến trình của Dự án KV-MAP, dưới đây là kế hoạch thực hiện Hợp phần Khảo sát và Rà phá bom mìn đến hết năm 2019.
Kế hoạch thực hiện Hợp phần Khảo sát và Rà phá bom mìn đến hết năm 2019

Nhiệm vụ khảo sát kỹ thuật

Tiếp tục triển khai 21 đội khảo sát kỹ thuật, quân số 378 quân nhân; tỉnh Quảng Bình 8 đội, quân số 144 quân nhân; tỉnh Bình Định 13 đội, quân số 234 quân nhân. Các đơn vị sử dụng lực lượng, phương tiện đúng theo kế hoạch được phê duyệt.

Khối lượng và Địa bàn triển khai tại tỉnh Quảng Bình dự kiến diện tích KSKT là 2.379 ha. Triển khai trên địa bàn thuộc huyện Lệ Thủy với tổng số gồm 6 xã; Tại tỉnh Bình Định: Dự kiến diện tích KSKT là 1.424 ha. Triển khai trên địa bàn thuộc 3 huyện, gồm 14 xã, phường, thị trấn; Sau khi hoàn thành nhiệm vụ khảo sát kỹ thuật bổ xung lực lượng cho nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ.

Nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ

Lực lượng triển khai 55 đội tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định (30 đội tại Bình Định, 25 đội tại Quảng Bình). Tiếp tục triển khai các đội thuộc các đầu mối Quân khu, Quân đoàn, Binh đoàn, Binh chủng, Trung tâm và Nhà máy, và khi kết thúc nhiệm vụ KSKT tham gia Nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ; triển khai 55 đội rà phá bom mìn, vật nổ; quân số 1.375 người; tỉnh Quảng Bình 25 đội, quân số 625 người; tỉnh Bình Định 30 đội, quân số 750 người. Các đơn vị sử dụng lực lượng, phương tiện cơ bản đúng theo kế hoạch được phê duyệt.

Khối lượng và địa bàn triển khai hết năm 2019

Tại tỉnh Quảng Bình dự kiến diện tích RPBM là 1.368 ha RPBM độ sâu 0,3m. Triển khai trên địa bàn thuộc 3 huyện: Bố Trạch, Quảng Trạch và huyện Quảng Ninh với tổng số gồm 6 xã; Tại tỉnh Bình Định: Dự kiến diện tích RPBM là 1.642 ha RPBM độ sâu 0,3m Triển khai trên địa bàn thuộc 7 huyện, thị xã và thành phố, gồm: Hoài Ân, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, Phú Mỹ, Hoài Nhơn và Thành phố Quy Nhơn với tổng số gồm 13 xã, phường, thị trấn;

Rà phá bom mìn, vật nổ đến độ sâu 3m và 5m tại 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định được bổ sung sau khi có quy hoạch chi tiết mục đích sử dụng. Bên cạnh đó, thu gom và quản lý chặt chẽ vật liệu nổ thu hồi được. Không được cất giữ bom đạn, vật nổ gần khu dân cư. Tiến hành huỷ nổ số bom, đạn, vật nổ đã thu hồi theo kế hoạch.

Others