Kết quả khảo sát và rà phá quý III/2019 tại 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định

Thứ bảy, 06/06/2020
 
Tính đến cuối tháng 8/2019, tình hình thực hiện Dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh” với hoạt động khảo sát và rà phá tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.

Cụ thể, Ban chỉ huy công trường tại tổ chức hoạt động tại 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định. Tổng quân số tham gia 74 đội 1.703 người, gồm 21 đội KSKT (QB: 8 đội, BĐ 13 đội) và 53 đội RPBM (QB: 23 đội, BĐ: 30 đội); trang bị 74 máy dò bom, 292 máy dò mìn. 

Triển khai hợp phần khảo sát và rà phá bom mìn cho các đội tiến hành khảo sát kỹ thuật tại khu vực được bàn giao. Kết quả (đến ngày 25/8/2019) đã phát hiện và thu gom bom mìn, vật nổ tại địa bàn 02 tỉnh khảo sát đạt 12.829,26 ha (Quảng Bình 4.174,25 ha, Bình Định 8.655,01 ha); rà phá bom mìn 1.481,92 ha (Quảng Bình: 814,38 ha, Bình Định: 567,54 ha) đảm bảo an toàn. Rút 2 đội Khảo sát tăng cường sang Rà phá.

Hàng tháng đã tổ chức nghiệm thu và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, bàn giao diện tích đã KSKT không phát hiện ô nhiễm bom mìn, vật nổ và rà phá tại thực địa cho địa phương theo đúng mục đích của dự án; đã lập các văn bản, hồ sơ bàn giao, thể hiện trên bản đồ diện tích đã rà phá, đóng các cọc mốc giới hạn diện tích rà phá và tổ chức lễ bàn giao lại cho địa phương quản lý sử dụng.


Others