Kết quả thực hiện hợp phần Khảo sát và rà phá đến tháng 6/2020

Thứ sáu, 11/09/2020

Tính đến tháng 6/2020, hợp phần Khảo sát và rà phá của dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Kết quả thực hiện hợp phần Khảo sát và rà phá đến tháng 6/2020

Cụ thể, theo thống kê mới nhất, đất đai thuộc các huyện, xã được lựa chọn tại 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định đã được thực hiện khảo sát và rà phá phục vụ cho phát triển con người và sinh kế ở địa phương.

Bên cạnh đó, các hoạt động đáng chú ý đó là tập huấn nâng cao năng lực về KSRP, QLCL cho tất cả các đội KSRP. Trang bị và huy động lực lượng các đội KSRP triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quảng Bình và Bình Định. Xây dựng hệ thống tiêu chí ưu tiên cho KSRP trên cơ sở ưu tiên về nhân đạo và phát triển để lựa chọn các khu vực KSRP của các địa phương.

Từng bước bàn giao đất sạch lại cho địa phương phục vụ phát triển con người và sinh kế. Lực lượng triển khai công tác khảo sát và rà phá tại hai công trường Quảng Bình và Bình Định: Năm 2018: tập trung vào khảo sát với 21 đội; Năm 2019: 21 đội khảo sát, 64 đội rà phá; Năm 2020: hoạt động khảo sát kỹ thuật hoàn thành tháng 4/2020 và chuyển các đội KSKT tập trung cho rà phá tổng số đội rà phá là 85 đội; Diện tích khảo sát đã hoàn thành của toàn Dự án đến đầu tháng 6/2020 là: 16.880 ha; Diện tích rà phá đã hoàn thành của toàn Dự án đến đến đầu tháng 6/2020 là: 5.194 ha.

Đã áp dụng lập thứ tự ưu tiên trong việc lựa chọn địa bàn triển khai công tác khảo sát, làm tiền đề cho công tác rà phá các khu vực khẳng định ô nhiễm trên các khu đất có ưu tiên cao hơn cho mục đích phát triển vì lợi ích cộng đồng nói chung.

Hiện tại, chất lượng của các đội KS&RP trên hiện trường không ngừng được cải thiện thông qua các đợt tập huấn chuyên môn về quy trình, cách sử dụng các trang thiết bị KS&RP và công tác quản lý chất lượng.

Đã xây dựng và hoàn thiện Phần mềm Quản lý Chất lượng (QLCL) phục vụ công tác KSKT và RPBM và sau đó bàn giao cho VNMAC để áp dụng quản lý DA. Trong tháng 8/2020 sẽ bàn giao phần mềm bản cuối và toàn bộ dữ liệu phần mềm cho VNMAC.

Tổ chức các chuyến công tác thực địa kiểm tra định kỳ đến Quảng Bình và Bình Định nhằm theo dõi, cập nhật, đánh giá, nhận xét và điều chỉnh kịp thời đối với các hoạt động đang triển khai trên thực địa.

Các đơn vị thi công thực hiện đúng quy định, quy trình, đoàn kết và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và trang bị. Chấp hành nghiêm pháp luật, quy định và phong tục tập quán địa phương. Đất sau khi được KS&RP được bàn giao cho địa phương.

Hiện nay, VNMAC và UNDP đang phối hợp liên hệ với hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định để thu thập các thông tin về các kế hoạch sử dụng đất và tiếp tục thực hiện trong năm 2020.

Theo KVMAP

Hemera Media

Others