Tiến độ hoàn thành khảo sát và rà phá bom mìn tại Quảng Bình và Bình Định năm 2020

Thứ sáu, 11/09/2020

Tính đến tháng 6/2020, đất đai thuộc các huyện, xã được lựa chọn tại 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định đã được thực hiện khảo sát và rà phá phục vụ cho phát triển con người và sinh kế ở địa phương.

 
 

Lực lượng triển khai công tác khảo sát và rà phá tại hai công trường Quảng Bình và Bình Định năm 2018 tập trung vào khảo sát với 21 đội. Năm 2019: 21 đội khảo sát, 64 đội rà phá. Năm 2020: hoạt động khảo sát kỹ thuật hoàn thành tháng 4/2020 và chuyển các đội khảo sát kỹ thuật tập trung cho rà phá tổng số đội rà phá là 85 đội.

 

Đến nay, diện tích khảo sát đã hoàn thành của toàn Dự án đến đầu tháng 6/2020 là 16.880 ha. Diện tích rà phá đã hoàn thành của toàn Dự án đến đến đầu tháng 6/2020 là: 5.194 ha.


Theo KVMAP

Hemera Media

Others