Tiếp tục kế hoạch rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định

Thứ ba, 26/05/2020
Với 52 đội thuộc các đầu mối Quân khu, Quân đoàn, Binh đoàn, Binh chủng, Trung tâm và Nhà máy tham gia, đến thời điểm này các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, trang bị để thực hiện nhiệm vụ và triển khai dự án.
 

Tổ chức triển khai 52 đội rà phá bom mìn, vật nổ, quân số 1.300 quân nhân tỉnh Quảng Bình 22 đội, quân số 550 quân nhân tỉnh Bình Định 30 đội, quân số 750 quân nhân.

Các đơn vị sử dụng lực lượng, phương tiện cơ bản đúng theo kế hoạch được phê duyệt.

Dựa vào tổ chức biên chế và năng lực của các đơn vị thi công, dự kiến triển khai RPBM khoảng 2.392 ha tại địa bàn của 34 xã, phường, thị trấn, thị xã của 9 huyện, thị xã và thành phố thuộc 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định, cụ thể:

Tại Quảng Bình: Dự kiến diện tích KSKT 1.012 ha. Triển khai trên địa bàn 3 huyện: Bố Trạch, Quảng Trạch và huyện Quảng Ninh với tổng số gồm 13 xã, thị trấn.

Tại tỉnh Bình Định: Dự kiến diện tích KSKT 1380 ha. Triển khai trên địa bàn thuộc 6 huyện, thị xã và thành phố, gồm: Hoài Ân, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, Thị xã An Nhơn và Thành phố Quy Nhơn với tổng số gồm 21 xã, phường, thị trấn.

Others