Hình ảnh lễ bàn giao đất sau khảo sát kỹ thuật và rà phá ngày 20/10/2020 tại tỉnh Bình Định trên truyền hình quốc phòng

Thứ ba, 27/10/2020
 

Others